Program konferencji

StartProgram konferencji
Rozwiń

DECYZJĄ KOMISJI KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI PRZYSŁUGUJE 10 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH.DZIEŃ 1 – 26 września (piątek)

08:30-10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00-10.30: OTWARCIE KONFERENCJI: prowadzenie – prof. dr hab. n. med. Hanna Jaklewicz


- Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk
- Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz
- Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. dr hab. med. Janusz Moryś
- Przewodnicząca Sekcji Psychiatrii dzieci i Młodzieży PTP – dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik

10.30-11.30: WYKŁADY INAUGURACYJNE

10.30–11.00: prof. dr hab. med. Irena Namysłowska: „Nowa młodzież ? Nowe diagnozy? Nowe terapie?”

11.00-11.30: prof. dr hab. med. Tomasz Wolańczyk: „Kształcenie w psychiatrii dzieci i młodzieży”.


11.30-12.00: przerwa kawowa


12.00-13.30: I sesja/II sesja/III sesja


I sesja: DSM 5/ ICD 11 – zmiany w klasyfikacjach diagnostycznych.
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. I. Namysłowska, prof. dr hab. n. med. T. Wolańczyk

1. Tomasz Wolańczyk: Zaburzenia zachowania – zmiany w klasyfikacji.
2. Lidia Popek, Barbara Remberk, Filip Rybakowski: Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży w DSM-V.
3. Anita Bryńska: Zaburzenia komunikacyjne i zaburzenia motoryczne w klasyfikacji DSM-V.
4. Maciej Pilecki: Zaburzenia odżywiania – dylematy diagnozy.
5. Monika Szewczuk- Bogusławska, Małgorzata Kaczmarek, Maja Krefft, Natalia Zazulak: Współwystępowanie samouszkodzeń u dziewcząt z diagnozą zaburzeń zachowania na podstawie nowych kryteriów diagnostycznych klasyfikacji DSM-V.


II sesja: Historia psychiatrii dzieci i młodzieży.
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. H. Jaklewicz, prof. dr hab. med. J. Bomba

1. Hanna Jaklewicz: Mroczne dzieciństwo wyzwaniem do budowania nowoczesnej psychiatrii dziecięcej.
2. Łukasz Szostakiewicz: Leczenie psychiatryczne w świetle poglądów Tadeusza Bilikiewicza.
3. J. Bomba: Tradycje opieki nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży w Polsce.
4. Monika Fryze: Historia Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP.
5. Jolanta Łazuga-Koczurowska : Prof. nadzw. dr hab. n. med. J. Gromska – In memoriam…


III sesja: Psychoterapia – nowy pacjent, nowe terapie?
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. A. Gmitrowicz, prof. dr hab. med. B. de Barbaro

1. Karolina Dejko: Zdolność do metalizowania rodziców a występowanie zaburzeń emocjonalnych, zachowania i rozwoju u dzieci. Implikacje dla diagnozy psychoterapeutycznej.
2. Karina Drewczyńska, Łukasz Szostakiewicz: Ukryta siła w systemu rodzinnego a możliwości zdrowienia pacjenta w kontekście traumy trans generacyjnej.
3. Paweł Nowak: Młody Polak po Wojnie. Stary pacjent, Nowy? Czy ciągle ten sam?
4. Izabela Łucka: Włosy babci – trauma transgeneracyjna .


13.30-14.30: Lunch


14.30-16.00: IV sesja/ sesja V/ sesja VI


IV sesja: Farmakoterapia – skuteczność, interakcje, bezpieczeństwo.
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. J. Landowski, prof. dr hab. n. med. T. Wolańczyk

1. Jerzy Landowski: Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży – wybór leku i monitorowanie leczenia.
2. Agnieszka Butwicka, Tomasz Wolańczyk: UWAGA! (NIE)BEZPIECZEŃSTWO – Polimorfizmy cytochromów P450 (CYP-450) w psychofarmakoterapii u dzieci i młodzieży
3. Anna Pakalska – Korcala: Farmakoterapia w zaburzeniach ze spektrum autyzmu.
4. Hanna Karakuła – Juchnowicz, Agnieszka Kowal-Popczak, Agata Makarewicz, Dariusz Juchnowicz, Halina Dubas- Ślęp, Ewa Stelmach, Maria Kaczyńska-Haładyj, Jolanta Masiak: Retinoidy – najskuteczniejsze leki w terapii trądziku jako czynniki rozwoju zaburzeń psychicznych u młodzieży.


V sesja: Aktualne kierunki badań w ośrodkach klinicznych.
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. A. Rajewski, dr hab. n. med. M. Janas-Kozik

1. Joanna Hyrnik, Ireneusz Jelonek, Martyna Stochel, E. Jan Zejda, Małgorzata Janas-Kozik: Ortoreksja a styl życia, uzależnienie, nowa diagnoza.
2. Monika Olejniczak: Badania nad seksualnością w jadłowstręcie psychicznym.
3. Agata Osińska : Spostrzeganie obrazu twarzy w jadłowstręcie psychicznym.
4. Natalia Lepczyńska: Tendencje samobójcze w zaburzeniach afektywnych u młodzieży.
5. Barbara Remberk: Odległe rokowanie w psychozach o wczesnym początku.
6. Agnieszka Słopień, Aneta Wojciechowska, Regina Jasińska, Joanna Świątkowska, Natalia Juchniewicz, Joanna Lisiak, Natalia Pytlińska, Piotr Sibilski, Anna Kolan-Zwolińska, Ewa Szymańska, Rafał Rudzik: Czynniki kliniczne w populacji pacjentów z ASD na podstawie diagnoz przeprowadzonych w latach 2002- 2013.


VI sesja: Psychoterapia – trudności i zagrożenia w pracy terapeuty.
Prowadzący: dr n. hum. K. Walewska, dr n. med. I. Łucka

1. Katarzyna Walewska: Polifoniczność identyfikacji współczesnego psychoterapeuty dzieci i młodzieży.
2. Krzysztof Szwajca, Marta Szwajca: Kiedy psychoterapeuta spotyka się z przemocą – pytania merytoryczne, problemy emocjonalne i dylematy etyczno-prawne w terapii rodzin, w których identyfikujemy krzywdzenie.
3. Maciej Pilecki: Przeciwprzeniesienie w psychoterapii okresu rozwojowego.
4. Arkadiusz Garczyński, Joanna Grabowska, Bożena Narzymska: Praca z dziećmi pozbawionymi układu rodzinnego.
5. Joanna Mazurek, Ewa Pisarska, Anna Sanetra: Gdy dziecko się leczy a opór jest w rodzicach.
6. Monika Nicińska: Kiedy wychowawca musi być psychoterapeutą.16.00-16.30: przerwa kawowa


16.30-18.00: VII sesja/ VIII sesja/ IX sesja


VII sesja: Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i somatycznych.
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. A. Gmitrowicz, dr hab. n. med. M. Kozik-Janas

1. Małgorzata Janas-Kozik, Ireneusz Jolonek, Lena Cichoń: Limbiczne zapalenie mózgu – obraz kliniczny, diagnostyka, różnicowanie.
2. Maria M. Kaczyńska-Haładyj, Jolanta Panasiuk: Diagnoza różnicowa zaburzeń neurologicznych i psychicznych w przebiegu dysplazji korowej wieku rozwojowego.
3. Dagmara Omieczyńska-Nastaj: Zespół Münchhausena – komunikacja pomiędzy specjalistami.
4. Agata Makarewicz, Hanna Karakuła-Juchnowicz, Joanna Kalinowska, Maria Kaczyńska-Haładyj, Michał Dzikowski, Dorota Krasowska: Długa droga diagnostyczna prowadząca do zespołu Münchhausena – przypadek 16-letniej dziewczynki z podejrzeniem Panniculitis.
5. Agnieszka Gmitrowicz, Iwona Makowska: Samouszkodzenia skóry – problem psychiatryczny czy dermatologiczny?
6. Adrian Jasek, Paweł Kropiwnicki, Agnieszka Gmitrowicz: Stan somatyczny u młodzieży hospitalizowanej psychiatrycznie.


VIII sesja: Psychiatria dzieci i młodzieży – aspekty prawne.
Prowadzący: dr hab. n. med. A. Słopień, dr med. M. Dąbkowski

1. Iwona Kaczorowska-Kossowska, radca prawny: Tajemnica lekarska w psychiatrii dzieci i młodzieży – rozgraniczenie obowiązków lekarza wynikających z różnych dziedzin prawa.
2. Hanna Jaklewicz: Kodeks etyki psychoterapeuty – zmiany.
3. Hanna Biskupiak, Adam Kwaśnik: Pozycja lekarza psychiatry względem mediów oraz wpływ zainteresowania mediów na proces leczenia.
4. Mirosław Dąbkowski, Monika Dąbkowska: Problemy etyczne i metodologiczne badań zachowań seksualnych dzieci i młodzieży.
5. Maciej Pilecki: Prawne aspekty leczenia przed 18 rokiem życia – o potrzebie „małej” Ustawy Psychiatrycznej.


IX sesja: Psychiatria dzieci i młodzieży – ujęcie biologiczne (neurobiologia, neuropsychologia, farmakogenetyka).
Prowadzący: prof. dr hab. med. F. Rybakowski, dr n. med. Monika Fryze

1. Filip Rybakowski, Katarzyna Kucharska, Katarzyna Biernacka, Ewelina Wilkos, Dorota Kułakowska, Beata Kasperek-Zimowska: Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania u osób z jadłowstrętem psychicznym.
2. Michalina Gawinecka-Skonieczna: Podłoże neuropsychologiczne i tempera mentalne u osób ze schizofrenią paranoidalną oraz z zaburzeniami osobowości.
3. Katarzyna Szamburska-Lewandowska, Anita Bryńska: Teoria umysłu – metody badania. Polska adaptacja The Cambridge Mindreading (CAM) Face-Voice Battery – doniesienie wstępne.
4. Halina Kądziela-Olech: Objawy autyzmu, zespołu ADHD oraz innych zaburzeń neurorozwojowych jako przejaw zaburzonej neuroplastyczności.
5. Natalia Józefacka-Szram: Funkcje wykonawcze u dzieci – diagnoza.
6. Jolanta Panasiuk: Kryteria różnicowania zaburzeń rozwoju mowy dla potrzeb diagnozy klinicznej.19.00: Część kulturalna


DZIEŃ 2 – 27 września (sobota)


09.00–11.00: X sesja / XI sesja/ XII sesja


X sesja: Psychoterapia – nowy pacjent, nowe terapie?
Prowadzący: dr hab. n. med. A. Bryńska, dr n. med. L. Popek, dr n. med. M. Pilecki

1. Małgorzata Talarczyk: Lęk nocny u dzieci – model pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodzicami.
2. Agnieszka Mika, Małgorzata Dąbkowska: Czynniki ryzyka zaburzeń lękowych u dzieci.
3. Małgorzata Dąbkowska: Koszty i konsekwencje zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
4. Magdalena Izydorczyk, Małgorzata Dąbkowska: Ocena stylu radzenia sobie ze stresem osób dorosłych, u których w dzieciństwie lub adolescencji rozpoznano zaburzenia lękowe. Badania własne.
5. Małgorzata Dąbkowska: Kompleksowa opieka nad dzieckiem z PTSD.
6. Dorota Kubera, Elżbieta Mazur: Od zespołu Aspergera do …zespołu Münchhausena z przeniesienia ?!- analiza trudności diagnostycznych dziewczynki w wieku przedszkolnym.


XI sesja: Leczenie – model postpsychiatryczny.
Prowadzący: dr hab. med. R. Modrzejewska, dr hab. med. K. Szwajca, prof. dr hab. med. F. Rybakowski

1. Renata Modrzejewska: Model opieki nad pacjentem w wieku rozwojowym w ramach Szpitala Uniwersyteckiego.
2. Marta Dowgiałło: Rola szkoły przyszpitalnej w procesie leczenia i terapii.
3. Agnieszka Czechowska: Między szpitalem a domem – socjopsychiatryczny model rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w Hostelu w Otwocku.
4. Krzysztof Szwajca: Psychoterapia, pomoc rodzinie z trudnościami wychowawczymi, wsparcie dla klientów zagrożonych marginalizacją społeczną, prewencja zaburzeń psychicznych. Różne nazwy – jedna rzeczywistość? Wyzwania i dylematy psychoterapii poza strukturami służby zdrowia.
5. Alina Kaszkiel-Suska, Anna Nadratowska: Praktyczne aspekty wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży na przykładzie działalności Fundacji FOSA.
6. Roman Ciesielski, Ewa Filipiak, Marta Palej-Cieplińska: Dobre praktyki w psychiatrii dzieci i młodzieży. Zastosowanie „Otwartego Dialogu” – w psychiatrii środowiskowej okresu rozwojowego – doświadczenia własne.


XII sesja: Quo vadis? – psychiatria dzieci i młodzieży w systemie zdrowia.
Prowadzący: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

1. Tomasz Wolańczyk – Problemy systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży
2. Witold Pawliczuk, Anna Kaźmierczak-Mytkowska, Tomasz Wolańczyk -Zaburzenia psychiczne i potrzeby terapeutyczne dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka).
3. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ – Finansowanie świadczeń zdrowotnych w psychiatrii dzieci i młodzieży
4. Krzysztof Kołcz, Dyrektor ds. medycznych Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim: perspektywa podmiotu publicznego
5. Blanka Brancewicz – NZOZ Optimmed Gdańsk: perspektywa podmiotu niepublicznego

Dyskusja
Moderatorzy:
Hanna Zych–Cisoń, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Prof. Tomasz Wolańczyk – Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny11.00-11.15: przerwa


11.15-12.00: Wykłady tematyczne

1. Artur Wiśniewski: Związek zaburzeń hiperkinetycznych z zaburzeniami snu
2. Bartosz Treger, Katarzyna Tomasiewicz, Karolina Dejko: Terapia wielorodzinna w kontekście klinicznym.
3. Anna Wyszkowska, Łukasz Szostakiewicz: Psychiatra, psychoterapeuta, pacjent dziecięco-młodzieżowy w kulturze.12.00–12.30 przerwa kawowa


12.30-14.00: XIII sesja/ XIV sesja/ XV sesja


XIII sesja: Psychoterapia – nowy pacjent, nowe terapie? (2)
Prowadzący: dr hab. n. med. A. Bryńska, dr n. med. L. Popek, dr n. med. M. Pilecki

1. Katarzyna Rolbiecka: Kreatywność młodych pacjentów oddziałów psychiatrycznych (rola swobodnej i moderowanej twórczości, inspiracje, rezultaty, tendencje).
2. Aleksandra Katarzyna Tomasiewicz: Arteterapia w psychiatrii- teoria i praktyka w pracy z młodzieżą.
3. Tomasz Srebnicki, Anita Bryńska: Wykorzystanie interwencji wspomaganych komputerowo (Computer Aided Therapies – CAT) w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu.
4. Krzysztof Szwajca, Wojciech Drath, Krzysztof Gondek, Piotr Kasprzak, Arkadiusz Kusztykiewicz, Katarzyna Ramus, Wojciech Sowa, Anna Wójcik: Nowy pacjent, stare problemy? Uzależnienie od Internetu i gier komputerowych.
5. Wojciech Otawa: Nadużywanie internetu – nowe zaburzenie, objaw, czy przejaw leku przed nowymi technologiami?
6. Agata Wadlewska-Manaj, Artur Ulman: „Monster High” – przegląd diagnoz w oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży na przestrzeni ostatnich lat.


XIV sesja: Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i somatycznych. (2)
Prowadzący: dr hab. med. R. Modrzejewska, dr hab. med. K. Szwajca, dr n. med. M. Fryze

1. Agnieszka Butwicka, Wojciech Fendler: Zaburzenia psychiczne w cukrzycy typu 1 i cukrzycy monogenowej w populacji wieku rozwojowego
2. Ewa Racicka, Tomasz Wolańczyk, Anita Bryńska: Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 i 2.
3. Gabriela Jagielska, Zbigniew Bartoszewicz, Jerzy Przedlacki, Agnieszka Butwicka, Iwona Kacperska, Agnieszka Kondracka, Tomasz Wolańczyk, Urszula Szymańska, Monika Kozłowska- Adamus: Długoterminowe wyniki leczenia jadłowstrętu psychicznego z początkiem w okresie dorastania z oceną przebiegu choroby.
4. Konrad Knop: Zaburzenia depresyjne i satysfakcja z życia wśród młodzieży z nadmierną masą ciała.
5. Ewa Racicka, Tomasz Hanć, Tomasz Wolańczyk, Anita Bryńska: Występowanie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi.
6. Marta Kuty-Pachecka, Katarzyna Stefańska: Zaburzenia psychiczne u dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej.
7. Sylwia Barsow: Wspomaganie psychologiczne dzieci z chorobą nowotworową oraz ich rodzin.


XV sesja: Przywiązanie a psychopatologia.
Prowadzący: prof. dr hab. med. I. Namysłowska, dr n. med. C. Żechowski, dr n. med. I. Łucka

1. Cezary Żechowski: Czy koncepcja przywiązania może pomóc w terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży?
2. Grażyna Lewko: Obserwacja niemowląt jako źródło wiedzy o podstawach rozwoju osobowości.
3. Anna Kaźmierczak-Mytkowska: Wzorce przywiązania u dzieci i młodzieży z ADHD i zaburzeniami zachowania.
4. Bernadetta Janusz, Joanna Jurek: Więź i zdolność do mentalizacji w parze rodziców a przeżywanie żałoby po śmierci dziecka. Opis koncepcji. Projekt badawczy.
5. Małgorzata Włoczewska: Przeżywanie żałoby z perspektywy teorii przywiązania.
6. Łukasz Szostakiewicz, Izabela Łucka: Depresja, przywiązanie, terapia.Sesja plakatowa:

1. Sylwia Adamowska, Małgorzata Kaczmarek, Piotr Musiał, Zofia Makowicz: Charakterystyka oddziaływań terapeutycznych w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Młodzieży w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” we Wrocławiu.
2. Maciej Walkiewicz, Agata Wadlewska-Manaj, Artur Ulman, Kalina Skwarska: Oddziaływania terapeutyczne w Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Centrum Zdrowia.
3. Maja Krefft, Monika Szewczuk-Bogusławska: Polska wersja Skali Oceny Stanu Psychiatrycznego w autyzmie (AMSE) – charakterystyka narzędzia.
4. Monika Kroenke, Justyna Nowak, Artur Wiśniewski: Niedobór masy ciała przy przyjęciu a tempo zdrowienia pacjentek hospitalizowanych z powodu jadłowstrętu psychicznego.
5. Jolanta Panasiuk, Maria M. Kaczyńska-Haładyj: Specyfika zaburzeń interakcyjnych w encefalopatii dziecięcej.
6. Jolanta Panasiuk, Maria M. Kaczyńska-Haładyj: Mutyzm wybiórczy w autyzmie – studium przypadku.
7. Maria M. Kaczyńska-Haładyj, Jolanta Panasiuk: Dynamika zaburzeń neurorozwojowych w następstwie czynnościowych zakłóceń pracy mózgu.
8. Jolanta Panasiuk, Maria M. Kaczyńska-Haładyj: Oblicza zaburzeń psychicznych w przebiegu neurodegeneracji uwarunkowanej rodzinnie.
9. Sławomira Misiewicz: Kompetencje zawodowe pielęgniarek a problem nadużyć seksualnych wobec dzieci.
10. Maciej Letachowicz: Hostel oczami mieszkańców – plakat przygotowany przez Mieszkańców Hostelu. Prezentacja
11. Dorota Mehrholz: Stare leki, nowe powikłanie.


Prezentacja oferty terapeutycznej ośrodków

Prezentacja i rekomendacja literatury fachowej – konkurs o nagrodę wydawnictwa!Z okazji 27. Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ma zaszczyt zaprosić jej uczestników na wystawę p.t. “Gdańska Szkoła Psychiatrii”.

Chcielibyśmy przybliżyć postać Prof. Tadeusza Bilikiewicza, nestora psychiatrii w Polsce Północnej, twórcę Gdańskiej Szkoły Psychiatrii. Pokazać jego drogę z Krakowa przez Kocborowo do Akademii Lekarskiej w Gdańsku oraz ciąg dalszy… psychiatrię dziecięco-młodzieżową, seksuologię, psychoterapię, filozofię, historię medycyny.

Ekspozycja oparta jest o zbiory Muzeum GUMed, Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, gdzie prof. Tadeusz Bilikiewicz przed wojną pracował oraz Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku – noszącego jego imię.

Celem wystawy jest nie tylko spojrzenie w przeszłość, lecz również zachęcenie do opieki nad dziedzictwem i tradycją psychiatrii.

Zapraszamy.

Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
AL. Zwycięstwa 41/42
80-210 Gdańsk
tel.: 58349 14 46
e-mail: muzeum@gumed.edu.pl